Infopiek Produkcja


Opis produktu

Obsługa gospodarki magazynowej, produkcji, zarządzania dostawami i zapasami surowców. Dostarcza danych niezbędnych do analizy produkcji. Pracuje niezależnie bądź z Infopiek Sprzedaż.

Technologia

System Infopiek został wykonany w nowoczesnej 32-bitowej technologii Microsoft Visual FoxPro. Może pracować na własnej bazie danych oraz na dowolnej bazie przy wykorzystaniu sterownika ODBC.
Środowiska bazodanowe współpracujące z Infopiek: MSDE, MSSQL Server 2000, MSSQL Server 2005, Oracle 9, FireBird

Infopiek Produkcja - najważniejsze cechy produktu

 • wyroby (receptury wyrobów, surowce w recepturach)
 • półprodukty
 • zamieniki w recepturach
 • kalkulacja ceny wyrobów (półproduktów)
 • arkusze spisowe wyrobów

Produkcja wyrobów może wymagać stosowania półproduktów. Zwłaszcza dotyczy to wyrobów cukierniczych. W programie wprowadzono kategorię półproduktów, które mogą wchodzić w skład receptury wyrobów.

 • wpis produkcji
 • zestawienia
 • porównaj produkcję z rw
 • porównaj produkcję z remanentem
 • rentowność

W punkcie Produkcja wykonuje się czynności produkcyjne, które są rejestrowane. Surowce zużyte są odpisywane ze stanów magazynowych.

WPIS PRODUKCJI

Po wybraniu Wpis produkcji ukazuje się lista dotychczas wykonanych produkcji w danym dniu.
Możliwy jest nowy wpis lub edycja istniejącej produkcji
Nowy wpis umożliwia:

 • ręczne wprowadzanie ilości wyrobów do produkcji lub
 • pobranie ilości ze sprzedaży -pod warunkiem istnienia programu InfoPiek Sprzedaż IPS
ILOŚCI ZE SPRZEDAŻY

Pobieranie ilości wyrobów z programu Sprzedaż IPS ma następujące opcje do wyboru:

 1. Okres sprzedaży ( od dnia do dnia lub wybrany jeden dzień )
 2. Grupa wyrobów ( wybrana lub wszystkie grupy )
 3. Dostawa ( wybrana dostawa lub wszystkie dostawy )

W trakcie wykonywania produkcji jest możliwa :

  1. Zmiana wydajności/ ilości wyrobu w recepturze
  2. Zmiana receptury w zakresie ilości surowców posiadających opcję zmiennej receptury.
PRODUKCJA PRÓBNA

Produkcja próbna jest wykorzystaniem funkcji produkcji tylko dla uzyskania wyliczenia surowców.
Wpis ilości wyrobów jest dowolny ( ręcznie ) lub może być uzyskany ze sprzedaży.
Po wykonaniu wyliczenia surowców w produkcji próbnej - możliwy jest wydruk zestawienia ilości surowców.

 • lista surowców
 • zakupy surowców
 • struktura procentowa zakupów
 • kontrola zestawów
 • magazyny surowców
 • remenenty
 • protokoły strat wyrobów
 • zestawienie strat wyrobów gotowych

Możliwe jest prowadzenie wielu magazynów surowcowych.
Program umożliwia wystawianie dokumentów magazynowych: przyjęcia PZ, wydania WZ oraz przesunięcia międzymagazynowego RW.
Wykonywane mogą być remanenty stanu magazynowego.
Stan magazynu jest naliczany i wykazywany od operacji ostatniego remanentu.
Możliwe jest uzyskanie stanu magazynowego dla dowolnej daty wstecz.

Stan magazynu surowców jest zależny:
 1. Od zakupu surowców - wprowadzając dokument zakupu tworzy się jednocześnie dokument wewnętrzny PZ kierujący surowiec do magazynu.
 2. Od wykonanej i zatwierdzonej produkcji. Surowce obliczone w punkcie PRODUKCJA są automatycznie zdejmowane ze stanu magazynu. Dotyczy to tylko produkcji zatwierdzonej i jest wówczas tworzony dokument wewnętrzny WZ.
 3. Od wykonanego przesunięcia miedzy magazynowego - tworzy się wówczas dokument wewnętrzny RW.
 4. Od wystawionych ręcznie dokumentów PZ i WZ. Dokumenty takie można wystawić niezależnie od zakupów i produkcji.
 5. Od wykonanych remanentów magazynowych. Remanent określa stan magazynu na dzień wykonania remanentu z dodatkową opcją: remanent jest pierwszą lub ostatnią operacją dnia.
Remanenty

Przy tworzeniu remanentu dla wybranego magazynu ustala się czy remanent jest pierwszą czy też ostatnią operacją dnia.
Jeżeli jest pierwszą operacją dnia to wszystkie inne operacje z tego dnia są wliczane do stanu magazynu z datami równymi lub późniejszymi od daty remanentu.

Jeżeli jest ostatnią operacją dnia to wszystkie inne operacje z tego dnia są pomijane w stanie magazynu z datami równymi lub późniejszymi od daty remanentu.

 • lista magazynów surowców
 • grupy produkcyjne
 • grupy wyrobów
 • grupy surowców
 • grupy receptur
 • kartoteka naważek
 • kartoteka stawek vat
 • jednostki wagi
 • kosztowy plan kont

W Kartotekach pomocniczych zostały zamieszczone tabele i ustawienia które służą do wypełniania wybranych pozycji w podstawowych kartotekach np. Surowce -ustalanie grup, czy Wyroby -jednostki miary.

Wszystkie wyświetlane tu tabele mają możliwość Dodawania, Edycji i Usuwania pozycji w tych tabelach. Jeżeli w tym miejscu nie utworzymy listy np. grup surowców, to w punkcie Surowce nie będzie możliwości wybrania grup surowców i analogicznie w pozostałych punktach.
Kartoteka ta została podzielona na następujące pozycje:

Lista magazynów surowców
Możliwe jest utworzenie wielu magazynów dla surowców. Przy zakupie surowca jak również przy pobieraniu do produkcji jest możliwy wybór magazynu.

Grupy produkcyjne

możliwe jest utworzenie grup które wykonują niezależne czynności produkcyjne. Typowo takimi grupami są ZMIANY ROBOCZE np. zmiana Kowalski, zmiana Malinowski. W takim układzie można wyodrębnić wielkość wykonanej produkcji przez poszczególne zmiany jak również zużycie surowców.
Możliwe jest też inne podejście przy którym podział na zmiany jest nieistotny i istnieje tylko jedna grupa produkcyjna.

Grupy wyrobów


możliwe jest utworzenie grup wyrobów w celu dalszego tworzenia zestawień wg tych grup wyrobów. Analogicznie jak w przypadku odbiorców, przydzielanie wyrobu do grupy wykonujemy w punkcie KARTOTEKI / WYROBY -gdzie pod nazwą wyrobu można go przydzielić do wybranej grupy.

Jednostki wagi wyrobów


lista stosowanych jednostek wagi wyrobów np. szt. , kg , itp. Można wpisać dowolną nazwę. Ważne ! jeżeli zaznaczymy że "Czy jednostka jest podzielna" to wyrób będzie można wpisać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Np. Jeśli dla jednostki "sztuki" zaznaczymy że jest podzielna to wpisanie półtorej sztuki będzie wyglądać tak: "1,500". Natomiast jeśli sztuki będą jako nie podzielne to nie wprowadzimy połówki wyrobu.

Stawki VAT -


lista ustawowo stosowanych stawek VAT (istnieje możliwość wprowadzenia innej stawki )

Przykładowe ekrany

Produkty powiązane

 ikona

Info Kosz

 ikona

Magazyn Wyrobów Gotowych

 ikona

Panel Zwrotowy

 ikona

Touch Moon

Infopiek - wybrane wdrożenia

... i wiele innych